bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP - LO Grodków

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształ‚cą…cego im. Bohaterów Powstań„ Śląskich w Grodkowie


Informacje

Liceum Ogólnokształcace w Grodkowie

Dyrektor: Monika Musiał‚-Biernat
Administrator strony: Tomasz Tomaszewski

ul. Sienkiewicza 29
49-200 Grodków
telefon - (077) 415-54-61
fax - (077) 415-54-61
email: logrodkow@gmail.com
strona www szkoły: www.logrodkow.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoł‚y podstawowej i szpitala oraz spół‚ki Skarbu Pań„stwa (itd.) ma obowią…zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostę™pie do informacji publicznej z dnia 6 wrześ›nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporzą…dzenia Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporzą…dzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań„ dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Konkursy przeniesione ze strony www.loimbps.futuro.com.pl

26.09.2010

Moduł‚ konkursowy nowej strony nie pozwala na umieszczenie konkursu z datą… wsteczną, dlatego poniżej znajdziecie informacje o konkursach i ich rozstrzygnięciach, które odbył‚y się przed wrześniem 2010 roku.

 1. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie ogłasza nabór na stanowisko sekretarka-kasjer. Oferty prosimy składać‡ do dyrektora szkoły p. Ewy Ząbkowskiej do dnia 21 grudnia 2007 r.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Wyniki konkursu na stanowisko sekretarka - kasjer
 2. Dyrektor Liceum ógólnokształcącego w Grodkowie ogł‚asza nabór na stanowisko kierownika hali sportowej. Oferty prosimy skł‚adać‡ w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

  Nabór na stanowisko kierownika hali sportowej - 1 termin (1 kwietnia 2008)

  Odwoł‚anie konkursu na kierownika hali sportowej - 1 termin


  Nabór na stanowisko kierownika hali sportowej - 2 termin (6 czerwiec 2008)

  Wyniki konkursu na kierownika hali sportowej

Przeniesienie strony BIP - LO Grodków

25.09.2010

W zwią…zku z wypowiedzeniem szkole umowy o korzystanie z serwera BIP przez firmę™ Futuro postanowiliś›my przenieść› stronę™ ze starego adresu www.loimbps.futuro.com.pl na adres bip.logrodkow.civ.pl.



Opublikował: Tomasz Tomaszewski
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał: Tomasz Tomaszewski
Dokument z dnia: 25.09.2010
Dokument oglądany razy: 86 839